Regulamin ogólny korzystania z Centrum Rekreacyjno-Sportowego „Ukiel” w Olsztynie

 Regulamin ogólny korzystania
z Centrum Rekreacyjno-Sportowego „Ukiel” w Olsztynie

Wstęp na teren crs „ukiel” równoznaczny jest z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.                                     

 1. Centrum Rekreacyjno-Sportowe „Ukiel” (zwane dalej „CRS”) stanowi własność gminy Olsztyn i jest obiektem zarządzanym przez ośrodek sportu i rekreacji w Olsztynie;
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby odwiedzające CRS;
 3. W skład CRSwchodzi kompleks obiektów rekreacyjno-sportowych położonych przy ul. Jeziornej, ul. Olimpijskiej oraz ul. Sielskiej (m.in. Wypożyczalnie sprzętu sportowego i pływającego, boiska i powierzchnie sportowe, obiekty szatniowo-sanitarne, plaże
  i kąpieliska, snowpark i skatepark, olsztyńskie centrum kajakarstwa, centrum żeglarstwa wodnego i lodowego, place zabaw oraz inne budynki, obiekty
  i urządzenia sportowe i rekreacyjne znajdujące się na jego terenie).
 4. Osoby odwiedzające obiekty CRSzobowiązane są do zapoznania się z szczegółowymi zasadami, nakazami i zakazami dotyczącymi korzystania z wszelkich części CRS.
 5. Przed rozpoczęciem korzystania z jakichkolwiek obiektów, urządzeń i powierzchni rekreacyjno-sportowych i innych wchodzących w skład crs należy bezwzględnie zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz regulaminami i instrukcjami korzystania z poszczególnych obiektów i urządzeń oraz stosować się do ich zapisów w trakcie pobytu na terenie crs.
 6. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie crs zobowiązane są do bezzwłocznego podporządkowania się nakazom i zakazom wynikającym z regulaminów, nakazom ratowników, pracowników obsługi i ochrony oraz komunikatom ogłaszanym sygnałami głosowymi i wyświetlanymi na monitorach informacyjnych.
 7. Osoby przebywające na terenie crs zobowiązane są do dostosowania swoich planów aktywności do swoich umiejętności oraz korzystania z urządzeń i sprzętu odpowiednio do rodzaju podejmowanej aktywności i zgodnie z jego przeznaczeniem
  i zasadami użycia.
 8. Sprzęt sportowy może być wykorzystywany wyłącznie na powierzchniach przeznaczonych i przystosowanych do użytkowania dla danego rodzaju sprzętu.
 9. Każda osoba przebywająca na terenie crs zobowiązana jest do bezzwłocznego informowania odpowiednich służb ratowniczych, zarządcy crs i ochrony o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.
 10. Na terenie CRS obowiązuje zakaz:                             .
  – spożywania napojów alkoholowych, z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych
  (kawiarnie, restauracje),                                                                                                         .
  – wnoszenia i używania zakazanych środków psychotropowych lub innych środków
  odurzających,
  – wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,                       .
  – przebywania w miejscach nieprzeznaczonych dla użytkowników,                              .
  – wjazdu i poruszania się pojazdami silnikowymi po promenadach i innych
  powierzchniach do tego nie przeznaczonych, z wyjątkiem uprawnionych służb
  ratowniczych i porządkowych oraz obsługi obiektu,                                                    .
  – wprowadzania zwierząt na obszar plaż i kąpielisk oraz boisk i powierzchni
  sportowych,
  – palenia wyrobów tytoniowych na obszarze plaż i kąpielisk oraz na terenie boisk
  sportowych i innych urządzeń sportowo-rekreacyjnych.                                                      .
 11. Osoby przebywające na terenie crs, naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, stwarzające zagrożenie dla innych osób, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu oraz innych obowiązujących regulaminów,
  zakazów i przepisów powszechnie obowiązujących nie stosujące się do zaleceń służb porządkowych, pracowników obsługi i ratowników będą usunięte z terenu crs bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
 12. Teren CRS objęty jest monitoringiem z kamer przemysłowych. Administratorem systemu jest ośrodek sportu i rekreacji w olsztynie przy ul. Żołnierskiej 13a. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej crs „ukiel” oraz w biurze crs. Urządzenia monitorujące nie zostały zainstalowane w miejscach, w których naruszałyby dobra osobiste osób odwiedzających crs (tj. W toaletach, przebieralniach).
 13. Osoby odwiedzające crs wyrażają zgodę na: .
  – monitorowanie własnego wizerunku w czasie pobytu na terenie crs,                                   .
  – wykorzystywanie zapisów monitoringu w przypadku kwestii spornych: uregulowania opłat za korzystanie z usług oferowanych w crs lub zgodnego z regulaminami zachowania się.
 14. Nagrywanie filmów i robienie zdjęć przez osoby odwiedzające crs dozwolone jest wyłącznie w celach prywatnych, bez możliwości ich publicznego rozpowszechniania.
 15. Na terenie crs zabrania się prowadzenia działalności komercyjnej i akwizycyjnej bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody zarządcy oraz bez posiadania stosownych pozwoleń w tym zakresie.
 16. OSiR Olsztyn zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian niniejszego regulaminu.

 

Tekst niniejszego regulaminu oraz wszelkie jego zmiany publikowane są na stronie internetowej: www.ukiel.olsztyn.eu

Dyrektor osir