REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ: FIVB Beach Volleyball ​Warmia Mazury ​Grand Slam Olsztyn

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

FIVB Beach Volleyball 

​Warmia Mazury ​Grand Slam Olsztyn, 25-30.08.2015

Regulamin sporządzono na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2013 poz. 611).

Regulamin obowiązuje na  terenie organizacji imprezy masowej Plaża Miejska ul Jeziorna 8 Olsztyn w dniach od 25 do 30 sierpnia 2015 roku w godzinach od 8 do 22:30 każdego dnia.

 1. Wejście na teren imprezy odbywa się na podstawie zaproszeń trybuna VIP, potwierdzenia wniesienia opłaty rezerwacyjnej trybuna B i wejść bezpłatnych trybuna A. Nie posiadanie lub nie okazanie zaproszenia na trybunę VIP lub potwierdzenia rezerwacji na   trybunę B spowoduje nie wpuszczenie osoby na teren imprezy;
 2. Na terenie imprezy masowej obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu, palenia tytoniu i używania ognia otwartego;
 3. Obowiązuje zakaz wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie wszelkiego rodzaju środków odurzających;
 4. Odmówić wstępu posiadaczowi zaproszenia lub potwierdzenia rezerwacji w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa;
 5. Każdy uczestnik imprezy powinien zapoznać się z „Regulaminem przepisów porządkowych i BHP dla użytkowników  i wynajmujących obiekt stadionu w Olsztynie”;
 6. Zakazuje się wprowadzania zwierząt domowych na teren imprezy masowej;
 7. Osoby obecne na imprezie masowej są obowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminów obiektu i imprezy;
 8. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żądać, aby posiadacz zaproszenia lub potwierdzenia rezerwacji opuścił teren imprezy i zastosować odpowiednie kroki, aby zarządzenie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik imprezy zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem;
 9. Osobom obecnym na imprezie masowej zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów i urządzeń wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów w opakowaniach szklanych, plastikowych, kartonowych i metalowych, noszących buty o metalowych zakończeniach, oraz jakiekolwiek inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych;
 10. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł;
 11. Kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł;
 12. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł;
 13. Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł;
 14. Wstęp osób małoletnich na teren imprezy masowej jest możliwy pod opieką osoby pełnoletniej;
 15. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21
  maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5;
 16. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2;
 17. Kto w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby informacyjnej, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2;
 18. Kto w miejscu i w czasie trwania masowej imprezy sportowej używa elementu odzieży lub przedmiotu w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania osoby, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł;
 19. Miejsca niedostępne dla publiczności to:
  • boisko,
  • tereny wygrodzone barierami ochronnymi.